REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.OPINIOTWORCY.COM.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.opiniotworcy.com.pl

1.2 Właścicielem Serwisu Internetowego jest FLEX MARKETING LTD, Company Number 14367957.

1.3 Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@opiniotworcy.com.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: SUITE 18 EQUITY CHAMBERS 249 HIGH STREET NORTH POOLE
UNITED KINGDOM BH15 1DX
, a także telefonicznie pod numerem 800 003 063 (od pn. do sob. w godz. od 8:00 do 20:00).

1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym na stronie https://opiniotworcy.com.pl/polityka-prywatnoci/.

2. DEFINICJE

2.1 BLOGUsługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom Serwisu Internetowego przeglądanie oraz komentowanie artykułów/ wpisów zamieszczonych przez Usługodawcę na stronie pod adresem URL:  https://opiniotworcy.com.pl/blog/,

2.2 PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.),

2.3 USŁUGODAWCA – FLEX MARKETING LTD

2.4 USŁUGA MARKETINGOWA – usługa świadczona odpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, polegająca na sporządzaniu i publikowaniu w serwisach internetowych (Opineo lub Google) opinii na temat produktów lub usług wskazanych przez Użytkownika, a faktycznie wypróbowanych przez przedstawicieli Usługodawcy będących autorami zamówionych opinii.

2.5 SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – Serwis Internetowy Usługodawcy zamieszczony pod adresem URL: https://opiniotworcy.com.pl/

2.6 REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego. 

2.7 UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy przepisów szczególnych posiada osobowość prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

2.8 KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – elektroniczne konto umożliwiające Użytkownikowi zamawianie zarządzanie oraz korzystanie z wybranych usług w Serwisie Internetowym, w tym zwłaszcza z Usług Marketingowych w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. Konto Użytkownika stanowi zespół zasobów informacyjnych oraz funkcji dostępnych w Serwisie Internetowym po zalogowaniu za pomocą adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.  

2.9 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

2.10 FORMULARZ KONTAKTOWY – darmowa Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym pod adresem URL: https://opiniotworcy.com.pl/kontakt/, umożliwiająca przesłanie wiadomości tekstowej do Usługodawcy. 

2.11 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – darmowa Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym pod adresem URL: https://opiniotworcy.com.pl/zamowienie/ umożliwiająca dokonanie zamówienia na Usługi Marketingowe. 

2.12 KONSUMENT – za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

3.1 W serwisie Internetowym Użytkownik może skorzystać z poniższych Usług Elektronicznych:

 • Blog;
 • Konto Użytkownika; 
 • Formularz Zamówienia;
 • Formularz Kontaktowy;
 • Usługi Marketingowe.  

3.2 Z wyłączeniem Usług Marketingowych wskazanych w pkt 3.1.5. powyżej, Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych jest nieodpłatne. 

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

4.1 Na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, z Serwisu Internetowego może korzystać każdy Użytkownik. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4.2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego obejmują: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari lub Opera (4) minimalną rozdzielczość ekranu 1280×1024 px.

4.3 Usługodawca podejmuje wszelkie czynności niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Internetowego. Niezależnie od powyższego możliwe pozostaje jednak wystąpienie awarii technicznych czasowo utrudniających lub uniemożliwianych korzystanie z Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Usług Elektronicznych. W każdym takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego. 

4.4 W celu utrzymania ciągłości świadczenia Usług Elektronicznych Usługodawca prowadzi w Serwisie Internetowym bieżące prace o charakterze konserwacyjnym. W związku z powyższym Usługodawca zachowuje prawo do zarządzania niezbędnych przerw technicznych. Usługodawca organizuje przerwy techniczne w taki sposób, aby stanowiły one jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników Serwisu Internetowego. O każdej planowanej przerwie technicznej Usługodawca poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując przy tym spodziewany termin rozpoczęcia i zakończenia prac. 

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA

5.1 Konto Użytkownika stanowi samodzielną, nieodpłatną Usługę Elektroniczną dostępną dla Użytkowników Serwisu Internetowego. 

5.2 Utworzenie Konta Użytkownika wymaga wypełnienia oraz przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny Konta Użytkownika dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego pod adresem: https://opiniotworcy.com.pl/moje-konto/. 

5.3 Założenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym wymaga wykonania kolejno trzech czynności: (1) wprowadzania adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym w Serwisie Internetowym na stronie pod adresem: https://opiniotworcy.com.pl/moje-konto/ (2) kliknięcia przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”, (3) skorzystania z liku zmiany hasła oraz linku aktywacyjnego zawartego w wiadomości e-mail doręczonej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

5.4 Z danego Konta Użytkownika może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. 

5.5 Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania w ramach Konta Użytkownika fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

5.6 Użytkownik pozostaje zobowiązany do każdorazowej aktualizacji danych wprowadzonych w ramach Konta Użytkownika w wypadku ich zmiany.  

5.7 Użytkownik, który założy Konto Użytkownika może w każdej chwili i bez podania przyczyny je usunąć. W tym celu powinien złożyć Usługodawcy dyspozycję poprzez nadanie jej pocztą elektroniczną na adres kontakt@opiniotworcy.com.pl albo pocztą tradycyjną na adres SUITE 18 EQUITY CHAMBERS 249 HIGH STREET NORTH POOLE
UNITED KINGDOM BH15 1DX. W takim wypadku Usługodawca usunie Konto Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania usunięcia Konta od Użytkownika. Usunięcie Konta ma charakter trwały i nieodwracalny.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

6.1 Formularz Kontaktowy stanowi samodzielną, nieodpłatną Usługę Elektroniczną dostępną dla Użytkowników Serwisu Internetowego. Użytkownik może korzystać z Formularza Kontaktowego dowolną ilość razy.  

6.2 Skorzystanie z usługi Formularza Kontaktowego wymaga wykonania następujących czynności: (1) wprowadzenia w Formularzu Kontaktowym dostępnym na stronie Serwisu (pod adresem https://opiniotworcy.com.pl/kontakt/) co najmniej: imienia, adresu e-mail oraz treści wiadomości, którą Użytkownik chce przekazać Usługodawcy, (2) kliknięcia przycisku „Wyślij Wiadomość”. 

6.3 Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania w Formularzu Kontaktowym fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

6.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane wiadomości.

6.5 Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Formularza Kontaktowego poprzez zamknięcie okna przeglądarki.  

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

7.1 Formularz Zamówienia umożliwia zakup Usług Marketingowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

7.2 Rozpoczęcie korzystania z Formularza Zamówienia jest możliwe po dodaniu do koszyka pierwszej usługi „Opinie Google” (poprzez stronę Serwisu Internetowego zamieszczoną pod adresem URL: https://opiniotworcy.com.pl/produkt/opinie-google-na-wizytowce-google-maps/) lub „Opinie Opineo” (poprzez stronę Serwisu Internetowego zamieszczoną pod adresem URL: https://opiniotworcy.com.pl/produkt/opinie-opineo/). 

7.3 Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie pięciu kolejnych kroków – (1) wybraniu rodzaju usługi (zgodnie z pkt 1.2. powyżej) ze wskazaniem liczby zamawianych opinii (2) kliknięciu przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” (3) kliknięciu przycisku „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” po zapoznaniu się z podsumowaniem koszyka zamówienia (4) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (5) kliknięciu po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. 

7.4 Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Użytkownikowi następujące informacje:

 • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, 
 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Usługodawcę. 

7.5 W Formularzu Zamówienia Użytkownik powinien wprowadzić następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy), NIP (jeśli dotyczy), adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie) oraz adres wizytówki Google. Użytkownik może wprowadzić w Formularzu Zamówienia następujące informacje dodatkowe mogące pomóc Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług Marketingowych. 

7.6 Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania w Formularzu Zamówienia fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7.7 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na Usługi Marketingowe za jego pośrednictwem albo z chwilą w zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem poprzez zamknięcie lub opuszczenie okna przeglądarki.

7.8 Usługodawca może za pośrednictwem Formularza Zamówienia wybrać jedna z poniższych form płatności:  

 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu „Płatności Woocommerce
 • transfer bankowy.

7.9 Ceny podane w Serwisie Internetowym oraz Formularzu Zamówienia są cenami brutto. 

7.10 Realizacja zamówionej usługi zaczyna się w ciągu 48h od zaksięgowania płatności oraz podpisania warunków świadczenia usług. 

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG MARKETINGOWYCH

8.1 Za pośrednictwem Serwisu Internetowego każdy Użytkownik może odpłatnie skorzystać z następujących Usług Marketingowych: 

8.2 sporządzenia na zamówienie Użytkownika i opublikowania opinii w serwisie Google, 

 • sporządzenia na zamówienie Użytkownika i opublikowania opinii w serwisie Opineo. 
 • Cena danej Usługi Marketingowej jest każdorazowo podana Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia, po samodzielnym oznaczaniu przez tego Użytkownika liczby opinii wybranego rodzaju w Formularzu Zamówienia. 

8.3 Opinie wystawnie przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług Marketingowych sporządzane są wyłącznie przez tych przedstawicieli Usługodawcy, którzy faktycznie skorzystają z usług lub produktów, które stanowić będą przedmiot zamówionych opinii. Użytkownik korzystający z usług marketingowych pozostaje zobowiązany do umożliwienia przedstawicielom Usługodawcy wypróbowania wszystkich produktów lub usług, których mają dotyczyć opinie. Koszt wysyłki ewentualnych egzemplarzy testowych pokrywa Użytkownik. 

8.4 Z zastrzeżeniem pkt 8.6 poniżej, w przypadku usunięcia przez administratora danego serwisu (Google lub Opineo) jakiejkolwiek z opinii sporządzonych przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usług Marketingowych w czasie miesiąca od dnia jej opublikowania, Usługodawca zobowiązuje się uzupełnić taką opinię bez dodatkowych opłat, bez względu na przyczynę jej usunięcia. 

8.5 W przypadku wybrania wariantu „Gwarancja Premium” dla opinii Google, administrator zoobowiązuje się do uzupełniania brakujących komentarzy do 6 miesięcy od czasu opublikowania.

8.6 Usługodawca nie będzie zobowiązany do uzupełnienia opinii w trybie wskazanym w pkt 8.4 powyżej, w każdym przypadku, w którym: 

 • Użytkownik w czasie realizacji Usługi Marketingowej będzie korzystał jednocześnie z innych usług tego rodzaju, świadczonych przez podmiot trzeci, 
 • Użytkownik, uprzednio poinformowany o ryzyku usunięcia opinii zdecyduje się na ich opublikowanie w większej liczbie lub częstotliwości niż wynikać będzie to z rekomendacji Usługodawcy. 
  1.  
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z BLOGA

9.1 Korzystanie z treści udostępnianych na Blogu jest bezpłatne.

9.2 Korzystanie z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego i przejściu do sekcji zatytułowanej „Blog” (https://opiniotworcy.com.pl/blog/). Treści zamieszczone na Blogu są dostępne dla wszystkich odwiedzających – bez potrzeby dokonywania rejestracji w Serwisie Internetowym. 

9.3 Usługodawca umożliwia wszystkim korzystającym z Bloga, pozostawianie komentarzy i opinii pod wpisami. Zamieszczenie komentarza na Blogu odbywa się poprzez użycie formularza dostępnego pod każdym opublikowanym wpisem. Użytkownik, który ma zamiar pozostawić komentarz pod danym wpisem obowiązany jest do podania w formularzu co najmniej swojego imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych z prawdą. 

9.3 Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarzy:

 • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, 
 • nielicujących z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami;
 • wzywających do nienawiści, dyskryminacji i propagujących przemoc;
 • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
 • zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym zwłaszcza treści reklamowe;
 • mogących naruszać dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich;
 • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
 • niebezpiecznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństw

9.5 W każdym przypadku wskazanym w pkt 9.4 Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia danego komentarza pozostawionego w ramach Bloga.  

9.6 Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Bloga poprzez zamknięcie okna przeglądarki.  

10. REKLAMACJE

10.1 Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego oraz zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu świadczenia Usług Elektronicznych, w takim zakresie, w jakim wynika to z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości uniemożliwiające lub znacząco utrudniające korzystanie z Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Usług Elektronicznych zgłoszone przez Użytkowników.

10.2 Reklamacje związane z niepoprawnym świadczeniem Usług Elektronicznych lub działaniem Serwisu Internetowego Użytkownik może zgłaszać poprzez skierowanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@opiniotworcy.com.pl lub przy użyciu Formularza Kontaktowego dostępnego pod adresem https://opiniotworcy.com.pl/kontakt/ .

10.3 W treści reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia problemu związanego z działaniem Serwisu Internetowego lub świadczeniem poszczególnych Usług Elektronicznych.

10.3 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

11. POLUBOWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

11.1 Użytkownikowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 10.2. poniżej. 

11.2 Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • skorzystania z platformy ODR dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi serwis internetowy z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

11.3 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1 Jeżeli Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, pozostaje on uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest złożenie Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe. 

12.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@opiniotworcy.com.pl 

12.3 Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zgodnie z pkt 11.1 Regulaminu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

12.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

12.5 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.6 W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • wszelkich innych umów w zakresie których zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie przysługuje Konsumentowi prawo odstąpienia.

12.8 Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

13. PRAWA AUTORSKIE 

13.1 Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego, jako całości oraz jego poszczególnych elementów należą do Usługodawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich i podlegają ochronie Prawa Autorskiego oraz innych przepisów prawa. 

13.2 Serwis Internetowy i treści w nim zamieszczone stanowią utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa ich kopiować za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach Prawa Autorskiego (dozwolony użytek). 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Niniejszy regulamin i umowy zawierane na jego podstawie podlegają powszechnie obowiązującemu prawu polskiemu.

14.2 Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn.

14.3 Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 21 dni od dnia powiadomienia. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie jest skuteczne w terminie 21 dni od dnia doręczenia powiadomienia. 

14.4 Zmieniony Regulamin jest wiążący, jeżeli Usługodawca zadośćuczyni wymaganiom wysłowionym w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego.

14.5 W przypadku konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego: 

 • W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

14.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Shopping Cart